flag_eng

Ny storregional systemanalys

Hösten 2013 startade ett långsiktigt arbete i temagrupper med målet att ta fram en ny storregional systemanalys. Ett 60-tal politiker deltar i arbetet med stöd av tjänstemannagrupper. Den första fasen sammanfattades i mars 2014. Under hösten 2014 har fördjupade underlag tagits fram. I mars 2015 startade den politiska processen på nytt genom en särskild kickoff.

Fyra temaområden har lagts fast:

  • Transporttillgänglighet 
  • Regional utveckling
  • Regional kollektivtrafik
  • Gods

Läs mer om temaområdena under rubrikerna till vänster.
Vissa frågor kommer igen i alla grupper. Klimatutmaningen är en sådan, liksom Trafikverkets planeringsprocess steg 1-4.

Under 2013-2014 har grupperna gått igenom befintliga kunskapsunderlag, diskuterat och identifierat viktiga inriktnings- och fördjupningsfrågor. Den första fasen avslutades med en gemensam beskrivning av nuläge och behov av fördjupningar hösten 2014.

Under våren 2015 har det politiska arbetet återupptagits med flera nya politiker efter valet 2014. Arbetet startade men en gemensam kickoff i mars, och under året hålls möten i temagrupperna.

I rutan till höger finns en sammanställning efter den första fasen samt en sammanfattande rapport efter utredningsarbetet 2014.