Uppgradering av Hjulstabron för mer gods till sjöss

En anpassad Hjulstabro möjliggör utvecklade godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar i Mälarfarleden samt i Mälarhamnarna.

Ombyggnaden av Södertälje Sluss och åtgärder i Mälarfarleden samt i Mälarhamnarna kommer om några år göra det möjligt för större och säkrare fartyg att trafikera Mälaren. För att dra full nytta av Mälarprojektet krävs emellertid även en uppgradering av Hjulstabron.

Hjulstabron korsar Mälarfarleden längs väg 55 och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes under 1950-talet och är i stort behov av upprustning för att större fartyg ska kunna passera. En uppgraderad bro möjliggör utvecklade godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar. En Bättre Sits-samarbetet prioriterar därför anpassningen av Hjulstabron, som behöver vara åtgärdad innan 2030.

En uppgradering av Hjulstabron genererar inte bara möjligheter för hamnarna i Västerås och Köping att nå sin fulla potential utan kan också leda till att fler godstransporter flyttas från väg till sjöss. Med Mälaren som nav kan ökad regional distribution på vattenvägar ge bättre möjligheter för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan och en välbehövlig avlastning av landinfrastrukturen.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen