Start / Om En Bättre Sits

Det här är En Bättre Sits

Med rätt nationella investeringar vill vi i Stockholm-Mälarregionen utveckla infrastrukturen, möjliggöra fler bostäder och skapa En Bättre Sits för hela landet.

En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet, med Mälardalsrådets styrelse som formell ägare, uppdragsgivare och remissinstans vid remissvar.

Mål och syfte

Parterna i En Bättre Sits arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag och stärker näringslivet.

Sedan starten 2003 har En Bättre Sits arbetat mot gemensamt uppställda och politiskt förankrade mål för transportsystemet över läns-, kommun-och partigränserna. Beslut fattas i konsensus. Samarbetet vårdar och vidareutvecklar den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem, samt är plattformen för det gemensamma opinionsbildande arbetet för regionens infrastrukturprioriteringar.

Styrning

Inom Mälardalsrådet leds En Bättre Sits-processen av en politisk styrgrupp (”En Bättre Sits Lilla Gruppen”) bestående av representanter för länsplaneupprättare och kollektivtrafikansvariga i länen. En Bättre Sits Lilla Gruppen förvaltar ett förhandlingsmandat från respektive region. Vid bredare förankring samt beslut sammanträder ”En Bättre Sits Stora Gruppen”. Stora Gruppen består av presidierna eller motsvarande hos länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i de sju länen tillsammans med Mälardalsrådets presidium.

Läs mer om samarbetets styrning samt beredning på Mälardalsrådets hemsida.

Systemanalys 2020

En gemensam röst för hela Stockholm-Mälarregionen

Systemanalys 2020 är En Bättre Sits-samarbetets transportpolitiska dokument och hjärta. Dokumentet är fastställd genom formaliserade beslut i samarbetets sju län.

Systemanalysen tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala samband, utmaningar, behov, brister och prioriteringar. Fokus ligger på de gemensamma behoven och prioriteringarna i infrastrukturplaneringen, inklusive hur Stockholm-Mälarregionen kan bidra till en bättre framkomlighet och en klimatsmart omställning.

Framtagandet av Systemanalys 2020 skedde inom ramen för En Bättre Sits och koordinerats av Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Arbetet bedrevs inom olika temaområden där ett stort antal politiker från samtliga riksdagspartier har deltagit. Den politiska processen omfattade ett brett deltagande över parti-, kommun- och länsgränser.

Läs mer om processen i Utvärdering av En Bättre Sits-processen 2018-2020.

Under 2023-2024 pågår arbete för att i en ny politisk process bygga vidare på systemanalysen och den storregionala samsynen.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen