En Bättre Sits för Sverige

Sveriges utveckling är i många avseenden synonym med utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.

Regionen omfattar drygt 40 procent av Sveriges befolkning och sysselsättning och har det senaste decenniet stått för mer än hälften av tillväxten i landet. Regionen förväntar sig fortsatt hög tillväxt och för att klara en sådan krävs stora, samordnade satsningar både inom transportsektorn och på bostadsmarknaden.

Stockholm-Mälarregionen har i första hand behov av att öka tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm, men även mellan Stockholms stadskärnor och regionstäderna – även för att underlätta internationellt resande till och från Sverige.

Prioriterat är också att upprätthålla funktionerna i de viktigaste/nationella godsstråken samt möjliggöra för en högre andel sjöfart. Den nya hamnen i Norvik och Mälarpro-jektet innebär stor utvecklingspotential för närsjöfart, inre vattenvägar och kustsjöfart, men förutsätter ett anpassat regelverk som möjliggör för detta. Vidare behöver landinfrastrukturen till hamnarna anpassas för att deras kapacitet ska kunna nyttjas fullt ut och Mälarprojektet kräver en ombyggd Hjulstabro för att nå sin fulla potential.

En markant andel av det gods som transporteras genom Sverige passerar Stockholm-Mälarregionen. Därför är det av vikt att väg- och järnvägsinfrastrukturen har rätt kapacitet och kvalitet. Önskvärt är också att transitflöden som i dagsläget till stor del går med lastbil genom Stockholm styrs till andra trafikslag alternativt till andra nationella godsstråk väster om Stockholm.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen