Start / Argument / Östergötland

En Bättre Sits för Östergötland

Linköping och Norrköping planerar båda för en stark utveckling och stadsutveckling intill nya resecentrum i anslutning till Ostlänken.

Städerna kommer tillsammans bygga över 30 000 nya bostäder till 2035, där bland annat gamla industriområden blir till nya attraktiva bostadsområden kring de nya stationslägena. I dessa skapas även nya arbetsplatser inom kontor, handel och service.

Satsningarna blir ett stort lyft för Östergötland som del av Stockholm-Mälarregionen, men förutsätter att arbetet med Ostlänken framskrider. Investeringen innebära att Östergötland, Sörmland och Stockholm kan integreras på ett tydligare sätt och att arbets- och studiemarknaderna längs sträckan Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje, Flemingsberg och Stockholm knyts samman. Det förväntas ge förutsättningar för uppemot 55 000 nya bostäder i stråket Södertälje till Linköping.

Ostlänken frigör därtill kapacitet för gods på Södra Stambana och delar av Västra Stambanan, med stora flöden till/från Göteborgs hamn, Skånes hamnar och Öresundsbron. Det skulle minska trängseln på järnvägen och effektivisera godstransporterna, som i Stockholm-Mälarregionen väntas öka med ca 65 % till 2040. 

Att knyta samman Stockholm-Mälarregionen genom en storregional kollektivtrafik med täta trafikavgångar och en väl fungerande storregional godsförsörjning är några av Stockholm-Mälarregionens viktigaste åtaganden. Nationella investeringar krävs för en tätare samverkan och regionförstoring och för att hantera de stadigt växande trafikflödena. Ostlänken är ett av landets viktigaste utvecklingsprojekt och knyter samman Norrköping och Linköping med arbetsmarknaden i huvudstadsregionen och Arlanda, men också med Nyköping och Stockholm Skavsta Flygplats.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen