En säkrare och framkomligare väg

Kapaciteten för E4 norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda behöver utökas för att undvika att sträckan blir en flaskhals.

De stora trafikströmmarna på väg följer främst de stora motorvägarna i riktning in och ut från Stockholm. Bilen är fortfarande det dominerande transportmedlet vid arbetsresor, framför allt vid pendling över länsgräns. Godstransporter inom regionen sker också nästan uteslutande med vägtransporter. Vägtransporterna dominerar även inrikes godstransporter till och från Stockholm-Mälarregionen samt står för en betydande del av transittrafiken genom regionen.

Europavägarna, vars beräknade livslängd på 40 år passerat sedan länge, är varken anpassade för dagens volymer eller laster, vilket medför stora påfrestningar. En av de hårdast belastade vägsträckorna är E4 norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda. Vägavsnittet belastas av såväl en omfattande arbetspendling och stora godsflöden som transporter till/från Arlanda. Utan åtgärder kommer det att bli en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.

För Sverige som ett starkt exportberoende land har Arlanda en avgörande betydelse. Men kommunikationerna till och från Sveriges största flygplats är bristfälliga. Därför måste alla nodstäder i Stockholm-Mälarregionen få snabba direktförbindelser med Arlanda genom spårbunden kollektivtrafik. Även prioriterade körfält för buss till och från huvudstaden behövs så att kollektivtrafik blir det självklara valet till Arlanda och inte bil som det är idag.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits

En bättre sits prioriterar nationella investeringar i E4 på sträckan norr om Förbifart Stockholm till Arlanda. En sådan kapacitetsförbättring medför både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Detta behöver vara åtgärdat innan 2030, för att upprätthålla funktionerna även vid en ökad trafik när Förbifart Stockholm tagits i bruk.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen