En av landets mest belastade järnvägssträckor

Landets största pendlarflöde över en länsgräns återfinns på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholms län. Det finns ett stort behov av nya spår och nya stationer.

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Tillväxten ställer höga krav på infrastrukturen, särskilt i det hårt belastade stråket Uppsala–Arlanda–Stockholm. Trafiken på Ostkustbanan är idag under rusningstid så pass intensiv att kapacitetstaket är uppnått, vilket skapar stora trängselproblem.

Två nya spår behövs på sträckan Uppsala – länsgränsen Stockholm/Uppsala, det vill säga fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala. Därtill behövs en ny station för regionaltåg i Solna, för bättre anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg, samt åtgärder på Uppsala C för bättre vändkapacitet, utökad fordonsuppställning och serviceplattform. Detta behöver vara åtgärdat innan 2030.

Fler spår är en förutsättning för framtida hållbara transporter i vår arbetsmarknadsregion. Arbetspendlarna måste känna sig trygga med att komma till sitt arbete i tid. Det ska kännas självklart att välja tåget framför bilen.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun

Med fyra spår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm kan långsamma tåg och tåg med stopp vid många stationslägen köra på det ena spårparet och snabbgående tåg på det andra. Regionaltåg, fjärrtåg och godståg ges möjlighet att gå både tätare och punktligare. En ny station för regionaltåg i Solna skapar i sin tur nya förutsättningar att binda samman nodstäderna i Stockholm-Mälarregionen med regionala stadskärnor i Stockholms län.

Genom dessa åtgärder underlättas arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen, men också resandet till/från norra Sverige. Kompetensförsörjningen stärks, vilket gynnar näringslivets utveckling och konkurrenskraft. Tillgängligheten till Arlanda ökar och det skapas möjlighet att bygga ca 100 000 nya bostäder i stråket. Utbyggnaden avlastar även vägsystemet och ger bättre förutsättningar för hållbara transporter, både gällande person och godstransporter.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen