Start / Satsningar / Trimningspaketet

Små välriktade satsningar ger stor förbättring

För ett effektivt järnvägs- och vägnät krävs det riktade underhålls- och förbättringsinsatser som leder till förkortade restider och ökade hastigheter.

Stockholm-Mälarregionen växer och behöver ett fungerande transportsystem snabbare än stora statliga investeringar kan genomföras. Genom trimningsåtgärder genom trimningspaketet kan framkomligheten öka och restiderna förkortas på kortare tid och till lägre kostnad. Detta gäller framför allt högbelastade delar av järnvägsnätet, som Västra och Södra stambanan samt Ostkustbanan. 

En Bättre Sits prioriterar ett trimningspaket för järnvägsnätet i Stockholm-Mälarregionen, som tas fram i nära samverkan med Trafikverket. Det behövs en optimering av spåranvändningen, trimning av signal- och växelsystem, förbättrade vändmöjligheter, anpassning av plattformar, stärkt kapacitet för uppställning och service, säkrad elkraftförsörjning samt stärkt trafikledning och trafikinformation. Detta behöver ske så snart som möjligt och absolut innan 2030.

Åtgärderna är nödvändiga för att möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer att upphandla, en utveckling av pendeltågstrafiken samt anpassning till nya fordon. De är också nödvändiga för att bättre samordna gods- och personflöden på järnväg i regionen samt öka andelen klimatsmarta transporter.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen