Ökad kapacitet skapar jobb och bostäder längs Svealandsbanan

Svealandsbanan behöver kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne. Det kommer även UVEN till nytta när kollektivtrafiken blir mer sammanhållen och tågtrafiken ökar.

En sammanhållen kollektivtrafik med tätare trafikavgångar är ett av Stockholm-Mälarregionens viktigaste åtaganden. Det berör inte minst Svealandsbanan, som löper mellan Södertälje och Eskilstuna. På Svealandsbanan går tåglinjen UVEN, som är en av de tåglinjer som får nya tåg och fler trafikavgångar, vilket inte minst gynnar arbets- och studiependlare.

Varje dag reser många pendlare till och från Sörmland. Våra sju län bildar en gemensam arbetsmarknadsregion med en starkt tillväxt. Men våra järnvägar och vägar är redan idag överbelastade. Det här kräver att vi, liksom tidigare, förmår att prioritera vilka infrastrukturinsatser som är ger bäst effekt. Det goda samarbetet mellan våra län gör att vi tillsammans kan gå fram till staten med vad vi prioriterar inom transportinfrastrukturen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits

För att stråket ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart sätt behövs statliga investeringar. En Bättre Sits vill ha kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, som idag utgör en flaskhals på Svealandsbanan. Detta behöver vara åtgärdat innan 2030.

Åtgärden är viktig för den växande person- och godstrafiken längs den aktuella sträckan, inklusive trafiken med UVEN, och för att knyta samman Eskilstuna kombiterminal med Mälarhamnarna. Investeringen stärker attraktionskraften för Svealandsbanans pendlarkommuner och kopplingen till både Stockholm och Västerås. Detta ger förutsättningarna för nya bostadsinvesteringar och en starkare arbetsmarknad i regionen som helhet.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen