Mälarbanan möjliggör tillväxt och ökar nyttan med Citybanan

Längs Mälarbanan behövs kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-Hovsta. Därtill behövs en ombyggnad av spårområdena på Örebro och Västerås centralstationer för att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods.

I dag bor var fjärde svensk i Mälardalsregionen och allt fler flyttar hit. Pendlingen och godstransporterna in mot Stockholm ökar snabbt och det är växande flöden även i andra riktningen. Mälarbanan – järnvägen mellan Stockholm, Västerås och Örebro – är även en del av den primära järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo.

Förseningar och trängsel är vardag för många som pendlar på Mälarbanan. När persontrafik och godstransporter inte fungerar optimalt äventyras företagens verksamheter, arbetstillfällen och tillväxten. Transportsystemet står de närmaste decennierna dessutom inför en kraftig ökning av trafiken.

Utbyggnaden av Mälarbanan gör att den totala nyttan av Citybanan blir större, samtidigt som det samlade behovet från fjärrtrafiken, regionaltrafiken och pendeltågstrafiken kan mötas. En Bättre Sits vill utöka kapaciteten på sträckan Kolbäck-Hovsta, vilket är till nytta även för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. Samtidigt behöver spårområdena på Örebro respektive Västerås central byggas om, för att klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods. Detta behöver vara åtgärdat innan 2030. 

Dessa åtgärder är en förutsättning för att klara större volymer av godstransporter och arbetspendling på Mälarbanan. De möjliggör en fortsatt integration av arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm, Västerås och Örebro – och underlättar såväl nyrekrytering som att behålla befintliga medarbetare och kompetens. De är även en viktig del av ambitionerna att öka andelen gods och persontransporter på järnväg, för att därigenom minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen